SERVICEVILKÅR FOR GOOGLE ANALYTICS

Disse servicevilkår for Google Analytics (denne "Aftale") er indgået af Google Inc. ("Google") og den, der tilslutter sig denne aftale ("Dig"). VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER", GENNEMFØRE REGISTRERINGSPROCESSEN ELLER ANVENDE TJENESTEN BEKRÆFTER DU, AT DU HAR GENNEMSET OG ACCEPTERET DENNE AFTALE OG ER BERETTIGET TIL AT HANDLE BINDENDE PÅ VEGNE AF EJEREN AF DENNE KONTO I FORHOLD TIL AFTALEN. Baseret på det ovenstående er parterne enige om følgende:

1. Definitioner

Ved "Konto" forstås faktureringskontoen for denne Tjeneste. Alle Profiler, der er linket til en enkelt Ejendom, får deres Hits optalt, inden debiteringen for Ejendommens brug af denne Tjeneste fastsættes.

"Fortrolige Oplysninger" inkluderer alle ejeroplysninger og alle andre oplysninger, som afgives skriftligt af den ene part til den anden, og som er mærket "fortroligt" eller er afgivet mundtligt og inden for fem arbejdsdage skriftligt er nedfældet og mærket "fortroligt". Fortrolige Oplysninger inkluderer derimod ikke oplysninger, som er eller bliver kendt af offentligheden, som allerede er i den modtagende parts besiddelse inden afgivelsen fra den ene part, eller som er uafhængigt frembragt af den modtagende part uden brugen af Fortrolige Oplysninger.

Ved "Kundedata" eller "Google Analytics-data" forstås de oplysninger, Du indsamler, behandler eller opbevarer vha. af Tjenesten, som vedrører de besøgendes karakteristika og aktiviteter, og som indsamles gennem brug af GATC og videresendes til Serverne og analyseres af Behandlingssoftwaren.

Ved "Dokumentation" forstås al medfølgende dokumentation, som stilles til rådighed for Dig af Google til brug sammen med behandlingssoftwaren, herunder enhver dokumentation, der er tilgængelig online.

Ved "GATC" forstås Google Analytics Tracking Code, som er installeret på en Ejendom med det formål at indsamle Kundedata samt rettelser, opdateringer og opgraderinger, der er leveret til Dig.

Ved "Hit" forstås den basisenhed, som Google Analytics-systemet behandler. Et Hit kan være et kald i Google Analytics-systemet fra forskellige biblioteker, herunder Javascript (f.eks. analytics.js), Silverlight, Flash og Mobile. Et Hit kan være en sidevisning, en transaktion, et element, en begivenhed, en social interaktion eller brugstid. Hits kan også blive leveret til Google Analytics-systemet uden brug af et af de mange biblioteker fra andre Google Analytics-understøttede protokoller og mekanismer, som Tjenesten stiller Dig til rådighed.

Ved "Behandlingssoftware" forstås den serverbaserede Google Analytics-software samt alle opgraderinger, som analyserer Kundedata og genererer Rapporter.

Ved "Profil" forstås samlingen af indstillinger, der sammen fastsætter hvilke oplysninger, der skal medtages i eller udelades fra en bestemt Rapport. F.eks. kan en Profil oprettes for at vise en mindre del af et websted som en unik Rapport. Der kan oprettes flere Profiler under én Ejendom.

Ved "Ejendom" forstås en webside, app eller anden ejendom Du styrer, som sender data til Google Analytics. Hver Ejendom indeholder en standardprofil der foretager målinger på alle siderne inden for denne Ejendom.

Ved "Fortrolighedspolitik" forstås fortrolighedspolitikken for en Ejendom.

Ved "Rapport" forstås analysens resultat, som vises på www.google.com/intl/de/analytics/ for en given Profil.

Ved "Servere" forstås de servere, som styres af Google (eller dets helejede datterselskaber), på hvilke Behandlingssoftwaren og Kundedataene er gemt.

Ved "Software" forstås GATC og Behandlingssoftwaren.

Ved "Tredjepart" forstås enhver tredjepart, (i) som Du giver adgang til Din Konto, eller (ii) for hvem Du bruger Tjenesten for at indsamle oplysninger på vegne af denne Tredjepart.

Ved "Sesøgende" forstås besøgende til Dine Ejendomme. Ved ordene "inkluderer" og "inklusive" forstås "herunder, men ikke begrænset til".

2. Gebyrer og Tjenester.

I henhold til pkt. 15 stilles Tjenesten til rådighed for Dig gratis for op til 10 millioner Hits pr. måned pr. Konto.

Google kan til enhver tid ændre sine gebyrer og betalingsbetingelser vedrørende Tjenesten, herunder opkræve yderligere omkostninger for geografiske data, import af omkostningsdata fra søgemaskiner eller andre gebyrer, som Google eller dets helejede datterselskaber måtte opkræves fra tredjepartsleverandører for medtagelse af oplysninger i Tjenestens Rapporter. Disse ændringer for gebyrer eller betalingsbetingelser træder i kraft, når Du accepterer sådanne ændringer, hvilke vil blive meddelt på www.google.com/intl/da/analytics/. Medmindre andet fremgår, opkræves alle gebyrer i amerikanske dollars. Enhver udestående saldo forfalder straks til betaling ved opsigelse af denne Aftale, og alle udgifter relateret til opkrævningen (inklusive advokatsalærer), som afholdes af Google, vil blive inkluderet i det skyldige beløb og kan blive debiteret til det kreditkort eller en anden betalingsmetode, som er tilknyttet Din AdWords-Konto.

3. Medlemskonto, Adgangskode og Sikkerhed.

For at blive tilmeldt Tjenesten skal Du gennemføre registreringsprocessen ved at oplyse aktuelle, komplette og nøjagtige oplysninger til Google, som anført i registreringsformularen, herunder Din e-mailadresse (brugernavn) og adgangskode. Du skal beskytte Dine adgangskoder og er ansvarlig for egen (og Tredjeparts) brug af Dine konti. Du er eneansvarlig for alle de aktiviteter, der foregår på Din Konto. Hvis Du bliver bekendt med uautoriseret brug af Din Konto eller andre sikkerhedsbrud, skal Du straks informere Google herom. Googles (eller dets helejede datterselskabers) supportmedarbejdere kan fra tid til anden logge ind på Tjenesten under Din kundeadgangskode for at vedligeholde eller forbedre Tjenesten, herunder for at tilbyde Dig teknisk eller betalingsrelateret hjælp.

4. Ikke-eksklusiv Licens.

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale (a) giver Google Dig hermed en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens til at installere, kopiere og anvende GATC med det eneste formål at sætte Dig i stand til at bruge Tjenesten på Dine Ejendomme eller ´Tredjeparts Ejendomme, og (b) får Du fjernadgang til at se og downloade Dine Rapporter, som er lagret på www.google.com/intl/da/analytics/.

Du må ikke, og Du må ikke tillade andre, at (i) kopiere, ændre, tilpasse, oversætte eller på anden måde frembringe bearbejdede værker af Softwaren eller Dokumentationen, (ii) udøve reverse engineering, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at uddrage kildekoden af Softwaren, medmindre dette udtrykkeligt følger af eller er tilladt i henhold til loven i det retsområde, hvor Du befinder Dig, (iii) leje, lease, sælge, tildele eller på anden måde overdrage rettigheder til Softwaren, Dokumentationen eller Tjenesten, (iv) fjerne eventuelle rettighedsbeskyttede meddelelser eller mærker på Softwaren eller Tjenesten, (v) bruge, sende, overføre eller indføre enhver enhed, software eller rutine, som forstyrrer eller forsøger at forstyrre Tjenestens eller Softwarens drift, eller (vi) benytte data, som iht. mærkningen tilhører en Tredjepart for denne Tjeneste, til andre formål end at frembringe, se og downloade Rapporter. Når Du bruger og får adgang til Dokumentationen, Softwaren, Tjenesten og Rapporterne skal det ske i henhold til gældende love og regler.

5. Fortrolighed.

Ingen af parterne må bruge eller videregive den anden parts Fortrolige Oplysninger uden forudgående skriftlig samtykke fra den anden part, medmindre det sker for at opfylde forpligtelserne i Aftalen, love og regler eller domstolenes afgørelser foreskriver dette, i hvilket tilfælde den part, for hvem det er pålagt at videregive Fortrolige Oplysninger, skal give den anden part så meget varsel, som det med rimelighed kan lade sige gøre, forud for videregivelse af de Fortrolige Oplysninger.

6. Rettigheder til oplysninger og offentliggørelse.

Google og dets helejede datterselskaber er berettiget til at gemme og anvende oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med Din brug af Tjenesten, i henhold til vilkårene i Googles Fortrolighedspolitik (på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/). Google deler ikke Dine Kundedata eller nogen kKndedata fra Tredjepart med nogen Tredjeparter, medmindre Google (i) har Dit samtykke vedrørende Kundedata eller Tredjeparts samtykke vedrørende Tredjeparts Kundedata; (ii) konkluderer, at det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, eller i god tro mener, at adgang, bevarelse eller videregivelse af Kundedata er rimeligt nødvendig for at beskytte Googles, brugernes eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed; eller (iii) overlader Kundedata under særlige, begrænsede omstændigheder til Tredjeparter for at udføre opgaver på vegne af Google (f.eks. fakturering eller datalagring) med omfattende begrænsninger, der forhindrer, at data bliver brugt eller delt, undtagen som angivet af Google. Når dette er sket, er det omfattet af aftaler, der forpligter parterne til kun at behandle Kundedata efter Googles anvisninger og i overensstemmelse med Aftalen og de fornødne fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

7. Fortrolighed.

Du må ikke overføre oplysninger til Google, som Google kan bruge eller registrere som personidentificerende oplysninger, og Du må heller ikke tillade, at en Tredjepart gør det.

Du skal have og følge en passende Fortrolighedspolitik samt overholde alle gældende love og politikker vedrørende indsamling af oplysninger fra besøgende. Du skal offentliggøre en Fortrolighedspolitik, som indeholder oplysninger om Din brug af cookies, som benyttes til at indsamle trafikoplysninger. Du skal oplyse om brugen af Google Analytics, og hvordan data bliver indsamlet og behandlet. Dette kan gøres ved tydeligt at vise et link til information om, hvordan Google bruger data, når Du bruger websites eller apps, der tilhører vores partnere (der findes på www.google.com/intl/da/policies/privacy/partners/ eller på en anden webadresse, som Google måtte oplyse). Du skal i den udstrækning, at det er kommercielt rimeligt, bestræbe Dig på at sikre, at besøgende får klare og fyldestgørende oplysninger om og samtykker til lagring af og adgang til cookies eller andre oplysninger på den besøgendes enhed, når en sådan aktivitet finder sted i forbindelse med Tjenesten, og hvor formidling af sådanne oplysninger og indhentning af et sådant samtykke er påkrævet i henhold til lov. Du må ikke omgå fortrolighedsfunktioner (f.eks. ved fravalg), hvilke udgør en del af Tjenesten.

Du kan gøre brug af en integreret version af Google Analytics og visse annonceringstjenester fra DoubleClick Google ("Google Analytics-annonceringsfunktioner"). Hvis Du bruger Google Analytics-annonceringsfunktioner, skal Du overholde Google Analytics-politikken for annonceringsfunktioner (findes på support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=da&topic=2611283&answer=2700409) og, som det fremgår af Google Analytics-politikken, i Din Fortrolighedspolitik anføre (i) Din brug af Google Analytics-annonceringsfunktioner og de funktioner, Du bruger, og (ii) hvordan besøgende kan fravælge Google Analytics-annonceringsfunktioner. Din adgang til og brug af oplysninger i DoubleClick eller Google Analytics-annonceringsfunktioner er underlagt de betingelser, som er gældende mellem Dig og Google.

Hvis Du bruger GA 360 Suite Home, er din brug af GA 360 Suite Home underlagt servicevilkårene for Google Analytics 360 Suite Home (uden hensyntagen til eventuelle efterfølgende ændringer af produktets navn), som kan ses på adressen https://360suite.google.com/terms (eller en eventuel anden webadresse, som Google oplyser), med eventuelle ændringer ("Vilkårene for Suite Home"), men i henhold til afsnit 2 i Vilkårene for Suite Home er brugen af Tjenesten er dog fortsat underlagt nærværende Aftale.

8. Skadesløsholdelse.

I det omfang, gældende lov tillader det, accepterer Du at skadesløsholde og forsvare Google og dets helejede datterselskaber mod enhver form for krav, søgsmål og sagsanlæg mod Google eller dets direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter eller tilknyttede selskaber samt enhver form for ansvar, erstatningskrav, forlig, bod, bøde, omkostning eller udgift (herunder rimelige advokatsalærer og andre udgifter i forbindelse med søgsmål), som Google eller dets direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter eller tilknyttede selskaber måtte have afholdt som følge af eller vedrørende (i) brud på Aftalens vilkår eller betingelser fra Din side, (ii) Din brug af Tjenesten, (iii) overtrædelse fra Din side af gældende love, regler eller betingelser i forbindelse med Tjenesten, eller (iv) enhver erklæring og garanti, som Du giver på en hvilken som helst måde til Tredjepart i relation til Tjenesten, Softwaren eller Rapporter; (v) krav fra eller på vegne af Tredjepart forbundet direkte eller indirekte med Din brug af Tjenesten, Softwaren eller Rapporter; (vi) overtrædelse af Dine fortrolighedsforpligtelser over for Tredjepart; og (vii) ethvert krav vedrørende handlinger eller forsømmelse af Tredjeparter i forbindelse med Tjenesten, Softwaren eller Rapporter. Du vil samarbejde i det omfang, det med rimelighed kunne kræves i forbindelse med skadesløsholdelsen. Google forbeholder sig ret til for egen regning at påtage sig det eksklusive forsvar af og kontrol over enhver sag, som ellers måtte være underlagt skadesløsholdelse af Dig.

9. Tredjeparter.

Hvis Du bruger Tjenesten på vegne af en Tredjepart, eller en Tredjepart på anden måde bruger Tjenesten via Din Konto, uanset om Du er autoriseret hertil af Google, erklærer og garanterer Du, at (a) Du er berettiget til at handle på vegne af Tredjeparten og binde denne til alle Dine forpligtelser i denne Aftale, (b) Google må dele alle Kundedata, som gælder specifikt for Tredjeparters Ejendomme med Tredjeparten, og at (c) Du ikke vil videregive Kundedata fra Tredjepart til andre parter uden Tredjepartens samtykke.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER.

SÅ VIDT DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE FRA, HVAD UDTRYKKELIGT ER INDEHOLDT I DENNE AFTALE, YDER GOOGLE INGEN YDERLIGERE GARANTI AF NOGEN ART, HVADENTEN DET ER UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, LOVBEFALET ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL SPECIEL BRUG ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING.

SÅ VIDT DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING IFALDER GOOGLE IKKE ANSVAR FOR DINE TABTE INDTÆGTER ELLER INDIREKTE, SPECIELLE, HÆNDELIGE, AFLEDTE, PØNALT BEGRUNDEDE ERSTATNINGER, UANSET OM GOOGLE ELLER DETS DATTERSELSKABER OG TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER HAVDE VIDEN OM ELLER BURDE HAVE VIDST, AT SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV KUNNE OPSTÅ, OGSÅ SELVOM EN DIREKTE ERSTATNING IKKE UDGØR EN AFHJÆLPNING. GOOGLES (OG DETS HELEJEDE DATTERSELSKABERS) SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG OG ANDRE VEDRØRENDE TAB ELLER ERSTATNINGSKRAV, FORDRINGER ELLER SØGSMÅL I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF DENNE AFTALE KAN IKKE OVERSTIGE 50.000 DKK.

12. Meddelelse om Ejendomsrettigheder.

Tjenesten, hvilken inkluderer Softwaren og alle immaterielle rettigheder hertil, tilhører, og bliver ved med at tilhøre, Google (og dets helejede datterselskabers). Alle rettigheder til Softwaren, som ikke udtrykkeligt er givet til Dig i henhold til denne Aftale, forbeholdes og beholdes af Google og dets licensgivere uden begrænsning, herunder Googles (og dets helejede datterselskabers) eneret til Softwaren og Dokumentationen. Uden at begrænse det generelle aspekt i det foregående accepterer Du, at Du ikke må (og ikke vil tillade andre at): (a) viderelicensere, distribuere eller bruge Tjenesten eller Softwaren uden for omfanget af nærværende licens i henhold til denne Aftale; (b) kopiere, ændre, tilpasse, oversætte, frembringe bearbejdede værker af, udøve reverse engineering, demontere eller dekompilere Softwaren eller på anden måde forsøge at uddrage kildekoden eller forretningshemmeligheder af Tjenesten, (c) udleje, lease, sælge, overlade eller på anden måde videregive rettigheder i eller til Softwaren eller Tjenesten; (d) anvende, sende, transmittere eller introducere nogen enhed, Software eller rutine, som forstyrrer eller forsøger at forstyrre driften af Tjenesten eller Softwaren; (e) anvende varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne og andre specifikke kendetegn af varemærker eller ophavsretlige eller andre ejendomsrettigheder tilknyttet Tjenesten til noget formål uden udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra Google; (f) registrere, forsøge at registrere eller hjælpe andre med at registrere varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne og andre specifikke kendetegn af varemærker, ophavsretlige eller andre ejendomsrettigheder tilknyttet Google (eller dets helejede datterselskaber) andet end i henholdsvis Googles (eller dets helejede datterselskabs) navn; eller (g) fjerne, tilsløre eller ændre meddelelser om ophavsretlige forhold, varemærker eller andre ejendomsrettigheder, som måtte fremgå af eller på de elementer, der er omfattet af Tjenesten.

13. Amerikanske offentlige myndigheders rettigheder.

Hvis brugen af Tjenesten erhverves af eller på vegne af amerikanske offentlige myndigheder eller deres primære leverandører eller underleverandører (på et hvilket som helst trin), i henhold til 48 C.F.R. 227.7202-4 (for Department of Defense (DOD) acquisitions) og 48 C.F.R. 2.101 og 12.212 (for non-DOD acquisitions), er myndighedernes rettigheder til Softwaren, herunder ret til at bruge, modificere, gengive, offentliggøre, fremføre, fremvise eller forevise Softwaren eller Dokumentationen i alle henseender underlagt de kommercielle licensrettigheder og begrænsninger, som fremgår af denne Aftale.

14. Varighed og Ophør.

Parterne kan til enhver tid bringe denne Aftale til ophør uden varsel. Ved Aftalens ophævelse ophører Google med at levere, og Du ophører med at tilgå Tjenesten; og Du skal slette alle kopier af Google Analytics GATC fra alle Ejendomme og bekræfte dette skriftligt over for Google inden tre hverdage efter ophævelsen. Hvis Aftalen bringes til ophør (a) er Du ikke berettiget til refusion af gebyrer for brug eller andre gebyrer, og (b) enhver (i) skyldig saldo for Tjenesten indtil ophørstidspunktet og (ii) andre ikke afholdte betalingsforpligtelser under den resterende indledende periode forfalder straks til fuld betaling og (c) hele Din historiske Rapport vil ikke længere være tilgængelig for Dig.

15. Ændringer i servicevilkår og andre betingelser.

Google kan foretage ændringer i denne Aftales betingelser eller i alle yderligere betingelser, som er gældende for Tjenesten, f.eks. begrundet i lovændringer eller ændringer i Tjenesten. Du bør tjekke betingelserne regelmæssigt. Google sender en besked om ændringer til disse betingelser påwww.google.com/intl/da/analytics/ eller politikkerne, som der henvises til i disse betingelser på den tilhørende URL vedrørende sådanne politikker. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft og træder i kraft tidligst 14 dage efter, de er fremsendt. Såfremt Du ikke er enig i de ændrede betingelser, bør Du ophøre med at bruge Google Analytics. Ingen ændringer eller modifikationer i Aftalen vil være bindende, medmindre (i) de foreligger skriftligt og underskrevet af behørigt befuldmægtiget repræsentant for Google, (ii) Du accepterer opdaterede vilkår online, eller (iii) Du fortsat bruger Tjenesten, efter Google har stillet opdateringer af Aftalen eller andre betingelser vedrørende Tjenesten til rådighed.

16. Diverse, gældende love og jurisdiktion.

Google er fritaget for ansvar i denne Aftale i det omfang, ansvaret forhindres, forsinkes eller vanskeliggøres af årsager, der ligger uden for Googles kontrol. Denne Aftale (herunder alle ændringer, som parterne skriftligt har aftalt) udgør de samlede vilkår er genstand for den Aftale, som Du og Google er blevet enige om, og erstatter alle tidligere aftaler og erklæringer mellem parterne som er genstand for denne Aftale. Hvis en bestemmelse i denne Aftale er uden retskraft af en hvilken som helst grund, skal bestemmelsen ændres i nødvendigt omfang, for at den får retskraft i den maksimalt mulige udstrækning, for at den stemmer overens med parternes intention, og de øvrige bestemmelser i Aftalen vil fortsat være gyldige og retskraftige. Denne Aftale er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med californisk ret og uden påvirkning af denne stats lovvalgsregler. I tilfælde af strid mellem udenlandsk ret, love og regler og californisk ret, love og regler, går californisk ret, love og regler forud. Parterne accepterer domstolene i Santa Clara County i Californien som eksklusiv og personlig jurisdiktion. FN’s konventionen om aftaler om internationale køb (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) og Uniform Computer Information Transactions Act gælder ikke for denne Aftale. Softwaren er reguleret af amerikanske eksportbestemmelser og må ikke eksporteres til eller bruges af lande eller enkeltperson for hvem, der foreligger embargo. Alle meddelelser til Google skal sendes til: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, med kopi til den juridiske afdeling med anbefalet brev eller luftpost eller kurér og anses for at være afgivet ved modtagelsen. En eventuel afståelse fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende er ikke en fraskrivelse af retten hertil ved senere misligholdelse. Du kan ikke overdrage eller på anden måde overføre nogen af Dine rettigheder under denne Aftale uden Googles forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg herpå er uden retskraft. Google og Du er ikke juridiske partnere men er uafhængige kontrahenter. Denne Aftale er juridisk bindende og træder i kraft for parternes respektive efterfølgere og erhververe. Følgende afsnit forbliver i kraft efter udløbet eller ophøret af denne Aftale: 1, 4, 5, 6 (undtagen de sidste to sætninger), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 og 16.

Senest opdateret 5/24/2016